Hur vi förhåller oss till varandra och samarbetar respektfullt med de unga

1. Som alltid när vi samverkar över generationerna behöver vuxna sätta barn och ungas hälsa och välmående först. 

2. Vi eftersträvar frihet från fördomar och är medvetna om att vi kan vara blinda för eller omedvetna om orättvisor och maktstrukturer där vi själva kan vara privilegierade. Vi söker aktivt efter att bli mer observanta, mottagliga och medvetna om hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion..

3. Vi agerar inkluderande så att vi välkomnar och förklarar vad som gäller för gruppen, processen eller situationen när någon kommer ny.

4. Vi hjälper varandra. Vi behöver visa omsorg om och intresse för varandra. Vi vill samarbeta, snarare än insistera på att ha rätt att göra vadhelst vi själva vill. På så sätt kan vi motverka att de som har mer makt och resurser ska köra över dem som har mindre.

 

Försiktighetsprincipen måste gälla –
vår kompass är de ungas rätt till en värdig framtid 

Vi samlar oss runt principer som kan förena oss och vara en kompass för framtiden. Dessa principer hör samman med att vi lyssnar och svarar an på de unga i Fridays For Future. Vi stöder deras vision. Vår kompass pekar i en riktning mot en framtid där unga människor över hela världen kan leva sina liv i värdighet.

1. Vi ställer krav på utsläppsminskningar som är i linje med en 1,5 graders koldioxidbudget, ett stopp för expansion av och en snabb utfasning av produktion av fossila bränslen och en snabb omställning till verkligt fossilfria samhällen (över alla sektorer).

2. Vi tillämpar försiktighetsprincipen för att inte riskera barn och ungas liv, vilket innebär:

  • Att sträva efter att nå verkliga nollutsläpp snarare än ”netto noll” utsläpp.
  • Att inte acceptera lösningar som bygger på ogrundade förhoppningar om icke-existerande och riskabla negativa utsläppsteknologier.
  • Att inte acceptera en strategi som går ut på att rättfärdiga överskridande av koldioxidbudgeten i närtid med antaganden om att kunna kompensera detta genom negativ utsläppsteknik i slutet av århundradet. Det ökar risken för tipping points och lämnar ansvaret till kommande generationer.
  • Att inte räkna med geoengineering som ett möjlig utväg (och försvara FN:s gällande moratorium mot geoengineering.)
  • Att inte förespråka forskning eller utveckling av teknik för solar geoengineering eftersom sådana åtgärder är ett risktagande bortom rimlighet.
  • Att åtgärder som stärker och skyddar ekosystem (som återbeskogning och återförvilding) görs på sätt som respekterar lokala befolkningar. Så kallade ”naturbaserade lösningar” (nature-based solutions) behöver granskas kritiskt eftersom de allt oftare rättfärdigar stora plantager och stöld av mark.

   3. Vi är en människovänlig och demokratisk rörelse, som tar avstånd från fascism och s.k. ekofascism (inklusive försök att utmåla befolkningsökning i fattigare länder som huvudproblemet snarare än de rikare ländernas överkonsumtion).