1. Minska utsläppen inom Sverige till så nära noll som möjligt under detta årtionde

Vi behöver ta ansvar nu och inte föreslå lösningar som ska genomföras av kommande generationer. För att nå de mål Parisavtalet slår fast behövs kraftfulla åtgärder de närmaste åren. Det kan verka orimligt att förändra samhället så snabbt, men det verkligt orimliga är att fortsätta på ett sätt som hotar allt vi älskar.

2. Stopp för expansion och snabb utfasning av fossilbränsleproduktion

Allt annat är orimligt, det finns helt enkelt inget utrymme för fossila bränslen i framtiden.

3. Verkliga lösningar för både människor och natur

Verkliga lösningar utgår från och tar hänsyn till att vi lever i ett ömsesidigt beroende och erkänner andras rätt till liv och hälsa. Verkliga lösningar visar omsorg om allt levande och säter värde på det som är livsviktigt.

4. Omställning av våra samhällen med rättvisa och jämlikhet i centrum

Klimatkrisen avslöjar de orättvisor som råder, både mellan och inom länder. För att ställa om våra samhällen behöver vi agera tillsammans med rättvisa, jämlikhet och omsorg i centrum.

5. Förändringar och omställning som stärker genuin demokrati

People For Future vill stärka människors egen kraft till förändring samt stärka viljan till dialog och delaktighet i goda demokratiska.

1. Minska utsläppen inom Sverige till så nära noll som möjligt under detta årtionde

Ställ krav på så snabba utsläppsminskningar som möjligt. Dessa bör minst bör vara i linje med de utsläppsbudgetar IPPC presenterat, vilka redan de är riskabla. ”I enlighet med Paris-avtalet” innebär att minska globala utsläpp för att hålla dem inom en budget på 420 gigaton CO2 (från 2018 och för all framtid) för en två tredjedels chans att hålla uppvärmningen under 1,5 grader. Utsläppen sedan 2018 har minskat denna budget till ca 300 gigaton.

Planer och mål som sätts för att hålla budgeten måste baseras på verkliga, existerande och rättvisa lösningar inom varje land. De kan inte bygga på att andra länder betalas för att göra ens minskningar genom sk klimatkompensation (“offsets”). Mål och planer får inte heller möjliggöra fördröjda åtgärder genom att förutsätta framtida riskabla eller icke-existerande teknologiska lösningar som till exempel geoengineering. Mål av typen ”Netto-noll år 2050” hindrar verkliga, kraftfulla förändringar här och nu genom att skjuta målen framför sig.

Utsläppsminskningarna behöver komma så nära noll som möjligt redan år 2030 i ett land som Sverige  (vilket skulle innebära 10-20% minskningar varje år under detta decennium). Denna snabba omställning till sanna nollutsläpps-samhällen behöver involvera alla samhällssektorer, som transport, energi, jordbruk, bostäder, industri osv, och genomföras med ett tydligt rättviseperspektiv.

2. Stopp för expansion och snabb utfasning av fossilbränsle-produktion

”Keep it in the ground”.  Vi behöver ett omedelbart stopp för allt byggande, all utvinning och prospektering för nyproduktion av fossila bränslen och infrastruktur.

Det behövs ett stopp för all finansiering och investering i fossil infrastruktur.

Existerande fossilbränsle-produktion och infrastruktur måste fasas ut snabbt, med utgångspunkt i rättviseprinciper (rika länder som är mindre beroende av fossila bränslen för sina statsbudgetar måste skala ner genast, fattigare länder med stort beroende måste få stöd och ges mer tid.)

People For Future kan på lokal, nationell och global nivå ge kraft åt kravet på ett globalt icke-spridnings och nedrustningsavtal för fossila bränslen och att behandla klimatkrisen som det existentiella hot den är – ett hot minst lika allvarligt som hotet från kärnvapen. 

3. Verkliga lösningar för både människor och natur

Ställ krav på verkliga lösningar för både människor och natur. Vi behöver inte bara fasa ut det som är dåligt, utan också möjliggöra de resurser, det stöd och det globala samarbete som behövs för att finna verkliga lösningar.

Bygg upp lokala, nationella, globala och helt förnybara energisystem som bidrar till välmående för människor och samhällen och demokratiserar ägandet av energiproduktionen.

Förändra alla samhällssektorer på sätt som eliminerar utsläpp, sätter stopp för negativ inverkan på ekosystem och som genererar välbefinnande och rättvisa.

Restaurera och skydda ekosystem: skogar, hav, våtmarker, savanner osv. Sträva efter att ge alla människor de resurser som behövs för att möta sina basbehov.

4. Omställning av våra samhällen med rättvisa och jämlikhet i centrum

Omställningen av våra samhällen måste genomföras fredligt och utifrån grundläggande principer av jämlikhet och rättvisa. Detta är inte bara det rätta  att göra, utan också den enda möjliga vägen framåt. Människor, samhällen och länder behöver tro på och förstå att de långtgående förändringar som behöver göras i slutändan är bra för dem, att de är rättvisa och rimliga. Detta måste gälla mellan länderna i globala Nord och Syd likaväl som inom länder.

Rikare länder behöver erbjuda stöd till fattigare länder och ta sin beskärda del (“fair share”) av ansvaret för att fattigare länder ska kunna genomföra en god omställning och ge sin befolkning ett bättre liv. (Den närmast groteska ojämlikhet och orättvisa som nu råder inom och mellan länder behöver utjämnas. De som medvetet missleder och genom sina handlingar vidmakthåller krisen behöver hållas ansvariga.)

Lika viktigt är att jämlikhet och rättvisa får vara ledstjärnan för de långtgående åtgärder som behövs för att hjälpa människor och samhällen att anpassa sig till de effekter av klimatförändringarna som nu är oundvikliga – och att kompensera för och hantera de förluster och skador som är omöjliga att ersätta.

5. Förändringar och omställning som stärker genuin demorati

Vi behöver också en omställning av våra samhällen där vi utjämnar och överger destruktiva maktstrukturer (gender, klass, ras, etnicitet…) och istället skapar demokratiska relationer på varje nivå: lokalt, nationellt och globalt. Demokratin behöver genomsyras av delaktighet och vara något som ständigt pågår; där människor deltar i dialog och beslutsfattande kring betydelsefulla beslut, utöver de återkommande valen.

People For Future strävar efter att stärka människors egen förändringskraft, delaktighet, och aktiva engagemang i frågor som kommer att avgöra alla människors välfärd och planetens framtid.