People For Future fördömer starkt uttalandena från statsminister Ulf Krissterson och miljöminister Romina Pourmokhtari som antyder att klimatrörelsen försöker sabotera demokratin och utgör ett säkerhetshot. (1)

Genom att försöka delegitimera klimatrörelsen syftar dessa kommentarer till att utesluta klimaträttvisans perspektiv från debatten om Sveriges klimatpolitik. Detta är i linje med den nuvarande regeringens tidigare agerande, till exempel att utesluta unga klimataktivister, miljöorganisationer och forskare från det nationella klimatmötet tidigare i år. Genom att göra detta begränsar regeringen debatten till en viss uppsättning ”lösningar” som, förutom att vara ineffektiva, (uteslutande) gynnar den privata sektorn på bekostnad av de människor som påverkas mest av klimatkrisen, såsom ungdomar, kvinnor, det globala syd och ursprungsbefolkningar – i synnerhet samerna i Sverige. Denna uteslutning av viktiga intressenter från debatten är i grunden odemokratisk. 

Dessa uttalanden är också en del av en global trend att förtrycka och kriminalisera klimataktivism. (2) I Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna och Österrike har aktivister dömts till fängelse, böter och förbud för icke våldsamma civila olydnadsaktioner. Den franska regeringen gick så långt som att beordra upplösningen av ”les Soulèvements de la Terre” – efter månader av stämpling av klimataktivister som ”ekoterrorister”. Dessa uttalanden är särskilt oroande när de kommer från en regering som redan har vidtagit flera åtgärder för att begränsa de allmänna friheterna. Detta inkluderar att angripa pressfriheten, tillåta polisen att avlyssna telefoner i förebyggande syfte eller arbeta för att tvinga tjänstemän att fördöma illegala invandrare. Föga förvånande är detta en regering som leds av partier som förespråkar skärpta straff för klimataktivister. Därför väcker dessa kommentarer också oro för säkerheten för klimataktivister i Sverige. 

Klimatrörelsen – från People for Future eller Fridays for Future till Extinction Rebellion eller Ta Tillbaka Framtiden – har alltid varit tydligt engagerad i demokratiska och icke-våldsamma aktioner. I vår dagliga praktik uppfinner vi nya sätt att bygga kollektiv utan hierarkier, och vi använder olika fredliga aktionsformer för att be regeringen att lyssna på vetenskapen och ge barnen en framtid. Oavsett om Tidö-partierna gillar det eller inte, så är vi här och vi går ingenstans.

— ENGLISH TRANSLATION —


People For Future strongly condemns the declarations by Prime Minister Ulf Krissterson and Environment Minister Romina Pourmokhtari suggesting that the climate movement seeks to sabotage democracy and represents a security threat. (1)

By attempting to delegitimize the climate movement, these comments seek to exclude the perspective of climate justice from the debate about Sweden’s climate policies. This is in line with this government’s prior actions, for example excluding youth climate activists, environmental organisations and scientists from the National climate meeting earlier this year. By doing so, this government restricts the debate to a particular set of “solutions” that, in addition to being ineffective, benefit the private sector exclusively, at the expense of the people most affected by the climate crisis, such as youth, women, the Global South and Indigenous people – in particular the Sami people in Sweden. This exclusion of key stakeholders from the debate is fundamentally undemocratic. 

These statements are also part of a global trend to repress and criminalise climate activism. (2) In Germany, France, UK, Italy, Netherlands, and Austria activists have faced jail time, fines and bans for non violent civil disobedience actions. The French government went so far as ordering the dissolution of “les Soulèvements de la Terre” – after months of labelling climate activists “eco-terrorists”. These statements are particularly concerning coming from a government that has already taken multiple steps to limit public freedoms. This includes attacking press freedom, allowing the police to tap phones preventively, or working to compel civil servants to denounce illegal immigrants. Unsurprisingly, this is a government led by parties in favour of increased punishments for climate activists. As such, these comments also raise concerns about the safety of climate activists in Sweden. 

The climate movement – going from People for Future or Fridays for Future to Extinction Rebellion or Ta Tillbaka Framtiden – has always been clearly committed to democratic and non-violent action. In our day to day practice, we reinvent new ways to build collectives without hierarchies, and we use various peaceful modes of action to ask the government to listen to the science and give children a future. Whether the Tidö parties like it or no, we are here and we are not going anywhere. 

  1. https://www.dn.se/sverige/statsministern-hanvisade-till-sakerhetshot-70-aring-enda-anmalda-aktivist/ 
  2. https://www.politico.eu/article/europe-governments-crackdown-climate-change-activists-action-last-generation-extinction-rebellion/